Vaktija

Pocetak Klanja se
Sabah
Iz. sunca
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija
Džuma namaz na vrijeme!!!

Adresa

E-mail: IZBA/IGBA:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Imam:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Humanitarni fond:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa:
Aarauerstrasse 57
CH-5036 Oberentfelden
Tel: +41 (0) 62 534 06 11
Nat: +41 (0) 77 463 60 82

 

Svjetlom Kur`ana kroz tmine dunjaluka

 

Svjetlom  Kur'ana kroz tminu dunjaluka

Draga braćo. U narednim hutbama ćemo, ako Bog da govoriti o Kur'anu i o njegovim osnovnim porukama, idejama i principima kako bi dobili jedan uvid u njegove osnovne teme o kojima govori.

Osnovna i najznačajnija poruka Kur'ana sa kojom su došli svi poslanici je da je Bog Jedan, kao i to da je samo Allah - bog. To jest, da samo Njemu pripadaju atributi Savršenstva, Vječnosti, Svemoći , Sveznanja, Stvaranja, Upravljanja itd.; odnosno da samo Njemu pripada obožavanje - samo Njemu ljudska bića i sva ostala stvorenja trebaju neupitno služiti, pokoravati se i robovati. i u tome se nalazi i ispunjenje svrhe života stvorenja. Slijepo pokoravanje, služenje i slijeđenje bilo koga i čega, mimo i nasuprot, onoga što je Bog naredio, kao i stavljanje u ravan sa Bogom bilo čega drugoga predstavlja širk - partnerstvo, postavljanje druga i takmaca Bogu, što predstavlja najveći i po Kur`anu neoprostivi grijeh.

Allah je stvorio čovjeka i dao mu mnogobrojne darove i blagodati i sve što je na nebesima i zemlji mu potčinio. Da bi Mu, bio zahvalan na ovim neizmjernim darovima čovjek treba poštivati Boga i biti predan i pokoran Njegovoj volji. Pored toga, On je Sveznajući, On je Kreator ljudskih bića i On zna šta je za njih najbolje. On im od vremena do vremena objavljuje Knjigu sa detaljnim instrukcijama i upustvima za uspješan, zahvalan i pravilan život. Slijeđenjem njezinih instrukcija i uređivanjem svoga života prema njoj rezultirat će lijepim životom i uspjehom na ovom svijetu , a pogotovo na drugom - vječnom životu koji će nastupiti nakon Sudnjega dana, kada će svi, nakon što su umrli, biti proživljeni i Bogu polagati račune o onome što su radili. Sa druge strane, slijeđenje bilo kakve ideologije pored one koju je Allah načinio, namjenio, odredio i objavio Svojim stvorenjima predstavlja širk (postavljanje drugih u ravan sa Bogom) i rezultirat će pogubnim posljedicama kako u životu na ovom svijetu, tako isto i na drugom. Allah Uzviseni kaže: ‌

„Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.

Dakle slijeđenje bilo kakve knjige, idelogije, religije, autoriteta itd., mimo onog pravca koji je Bog naznačio u svojoj Knjizi predstavlja stranputicu, zabludu i nepokornost Bogu koja će rezultirati lošim posljedicama za čovjeka.

Pored ovog osnovnog principa u Kur'anu se nalaze i drugi principi koje ćemo navesti i o njima ukratko progovoriti. Sljedeći princip o kojem se govori u Kur'anu je:

Upotreba razuma. 

Teško da se može pročitati par stranica Kur‘ana a da ne naiđemo na mjesta gdje se spominju i stavljaju na visoki pijedestal: upotreba razuma, razmišljanje, promišljanje, razumijevanje, shvatanje, znanje, proučavanje, propitivanje, istraživanje, zaključivanje itd. Ovo je jedan od kamena temeljaca kur‘anske idologije. Razum je veliki i neizmjerni dar božiji i čovjek se ne treba ustručavati da ga koristi, naprotiv ovaj dar treba vježbati, usavršavati i razvijati. Njime je čovjek odlikovan nad mnogim drugim stvorenjima, on u velikoj mjeri čovjeka i čini čovjekom. Sve ovo navedeno je jedna velika poruka Kur‘ana jer nekoristenje razuma vodi čovjeka u nevjerstvo i nezahvalnost Bogu, a njegova upotreba izvodi čovjeka iz tmina na Pravi put. Kur'an je objava koja se temelji na dokazima i jasnim ajetima gdje koristeći razum dolazimo da saznanja da je Allah taj koji je sve ovo stvorio i da Allah svemu život daje, da Allah sve stvara i rastvara i da On posjeduje nad svim moć. Tako npr., Allah hvali one koji koriste razum kako bi spoznali svog Gospodara te kaže:

„U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. "Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!

Razmišljanje svojom glavom.

 Slijepo slijeđenje drugih, bez oslanjanja na argumente (a pogotovo vlastitih predaka, učitelja i autoriteta) strogo je osuđeno i pokuđeno u Kur‘anu kao praksa krivovjernika. Vjernici su opisani kao oni koji razmišljaju svojom glavom, koji imaju povjerenja u sebe i koji ne slijede slijepo druge, nego pouzdajući se u Boga i koristeći razum koji im je Bog podario i Znanje koje im je Bog objavio, razlučuju istinu od neistine i pravi put od krivog.

Odbacivanje tradicije, običaja i svega drugoga što je u suprotnosti sa Božijom Knjigom.

Islam je odbacio svaku tradiciju predislamskih Arapa koja je bila u suprotnosti sa islamom, kao što je zakopavanje ženske djece, nasljeđivanje žena svojih očeva, ili sastavljanje u braku u isto vrijeme dvije sestre itd. Međutim, svaka tradicija koja je u osnovi bila plemenita i općekorisna islam ju je zadržao kao što je ugošćavanje gosta, neratovanje u svetim mjesecima u kojima su se hadžije pripremale za obrede hadža itd. I u današnjem vremenu imamo mnogo stvari koje se uvlače u naše društvo i koje smatramo dijelom naše tradicije, međutim, mjerilo je Kur'an i Sunnet našeg Poslanika, a.s., tako da sve ono što se sa njima ne slaže ono se odbacuje.

Dobra djela. 

Na preko više od stotinu mjesta u Kur‘anu Allah spominje i naređuje činjenje dobrih djela. Ona predstavljaju jednu od glavnih i neodvojivih karakteristika vjernika. Po Kur‘anu čovjek ne može biti vjernik ako je zakazao u dobrim djelima. Ona su zapravo ogledalo našeg vjerovanja. Riječi vjere i pozivanje na Allaha, a bez dobrih dijela, po Kur‘anu predstavljaju licemjerstvo, koje će na onom svijetu rezultirati položajem koji je čak gori i od položaja koji će imati nevjernici. Oni koji ne rade ono što govore mnogo su puta opomenuti u Kuranu. Allah kaže: 

„O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!"

Aktuelno

Tribina


Petak poslije jacije namaza

Slijedi

Ramazanski Bajram

04.06.2019 - 06:13 sati

Countdown
završen

Login za članove